botilbud

Denne side giver dig nyttig viden om botilbud og bosteder. Få svar på, hvilke typer botilbud der findes, hvem der kan bo der, og hvad der arbejdes med.

Definition – Hvad er et botilbud?

Et midlertidigt eller længerevarende tilbud til voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. På botilbud modtager borgeren individuel og fælles støtte til personlig og social udvikling samt udvikling af færdigheder til at klare sig selv. Botilbud bevilges af hjemkommunen efter kapitel 20 i Serviceloven.

Bosted er et synonym for botilbud og dækker oftest over den samme forståelse.

Bosteder for børn og unge under 18 år, kaldes oftest opholdssteder, anbringelsessteder eller aflastning. Disse hører under Servicelovens kapitel 11

Læs om Sputnikkollegiets botilbud efter §107.

Hvilke typer botilbud findes der?

I Serviceloven er der oplistet følgende tilbud under kapitel 20 ”Botilbud”. I beskrivelsen kan du også se, hvem der kan visiteres til et bosted.

 • § 107: Midlertidigt botilbud
  ”Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.”
 • § 108: Længerevarende (ikke midlertidigt) botilbud
  ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.
 • §109: Botilbud for kvinder i krise
  ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte.”
 • §110: Botilbud for hjemløse
  ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.”

Kilde: Serviceloven

Udover disse botilbud / typer af bosteder, benytter kommunerne sig bl.a. af §85 i Serviceloven:

 • §85: støtte i eget hjem
  ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.”

Kilde: Serviceloven

Botilbud Sputnikkollegiet
På Sputniks kollegier er arbejdet med sociale relationer centralt

Hvad vil det sige, at et botilbud er midlertidigt?

Den største forskel på §107 og §108 er, at §107 er et midlertidigt botilbud.

Ankestyrelsen skriver følgende ”…ved visitationen af en borger til et midlertidigt botilbud vurderes [det], at borgerens behov for et botilbud ikke er varigt, men f.eks. har til formål at sikre rammen om en behandlingsmæssig indsats. (…) Formålet med et ophold i et midlertidigt botilbud er at gøre borgeren i stand til at klare sig i eget hjem, eventuelt med støtte.”

Personer, der bor på et midlertidigt botilbud, bliver indskrevet med en handleplan, som beboeren skal arbejde på sammen med sin bostøtte/kollegiestøtte. På Sputnikkollegiet arbejder vi med en Pædagogisk Udviklingsplan (PUP) inden for fem udviklingsområder:

 • Bofærdigheder
 • Det personlige
 • Det sociale
 • Medborgerskab – herunder uddannelse og beskæftigelse
 • Sundhed.

Sådan arbejder Sputnik med botræning

Der er ikke en bestemt tidsmæssig grænse for midlertidigheden. Det er kommunalbestyrelsen, ofte i samarbejde med beboeren selv og bostedet, der afgør, hvornår en beboer har opfyldt målene i sin handleplan og er klar til at komme videre i egen bolig eller til et andet botilbud.

I det midlertidige ligger der desuden et ønske om en progression. Man skal lære nye færdigheder, udvikle sig socialt og personligt og opøve kompetencer til at kunne bo selv.

Botilbud Sputnikkollegiet
På Sputnikkollegiet lærer de unge at tage ansvar og udvikle selvstændighed, fx ved at deltage i kollegieråd

Hvad arbejder man med på et bosted?

Det er forskelligt, hvad arbejdet består i på forskellige bosteder. Nogle af de centrale temaer på Sputnikskollegiets bosteder er:

 • Støtte til uddannelse og beskæftigelse
  Samarbejde med den unges uddannelsessted, arbejdsplads eller jobcenter/aktivitetstilbud. Vi samarbejder med hele netværket omkring den unge og hjælper fx også med at søge SPS-støtte o.l., hvis der er behov.
 • Udvikling af færdigheder til at klare sig i eget liv
  En stor del af arbejdet på botilbud, er botræning og opøvelse af ADL-færdigheder (Almindelig Daglig Livsførsel). Det omfatter blandt andet oprydning, rengøring, madlavning, indkøb, budget og økonomi samt gode rutiner og strukturer.
 • Støtte til sociale relationer
  Arbejdet med sociale relationer på botilbud består bl.a. af social færdighedstræning, fx ift. at opbygge kontakter og vedligeholde venskaber. Herudover arbejder vi på botilbuddene med at facilitere et fællesskab, de unge kan være en del af, fx måltider, filmaften, spil, fælles gåture, fejring af traditioner og fødselsdage. Desuden støtte til at indgå i eksterne fællesskaber, fx på uddannelsen eller i almen-klubber samt støtte til fastholdelse af sociale relationer efter udflytning fra botilbuddet.
 • Støtte til personlig udvikling og behandlingsbehov
  Støtte til at skabe og fastholde en dagsstruktur, støtte til at bede om hjælp og modtage hjælp, støtte til at opbygge mestringsstrategier og arbejdet med personlig recovery fra eventuel psykiske lidelser. Herudover arbejder vi med selvstændighed og livsduelighed – at gå fra ung til voksen samt at kunne sætte ord på egne støttebehov. Endelig har vi bl.a. kollegieråd, hvor de unge øver sig i at tage ansvar for processer og lave aktiviteter for andre på bostedet.

Om Sputnikkollegiets botilbud – hvem er vi?