Tal og resultater

Sputnik udgiver hvert år Sputnikrapporten – en rapport, der i tekst og tal opsummerer året der gik på tværs af Sputniks fire segmenter: Sputnikkollegiet, Skolen Sputnik, Sputnik STU og Kursuscenter Sputnik.

Den seneste Sputnikrapport viste bl.a. at:

  • 83 % af beboerne på Sputnikkollegiet er enten under uddannelse eller i beskæftigelse (ordinær beskæftigelse, fleksjob eller forløb gennem jobcenteret)
  • 78 % af fraflyttede unge det seneste år er flyttet videre i egen selvstændig bolig
  • 83 % af beboerne føler, at personalet forstår dem

Klik på billedet for at tilgå den seneste Sputnikrapport (2020/21).

 

Det er målet med Sputnikkollegiet, at vi udvikler os til at kunne leve vores eget liv, betale vores skat, lave vores mad, ordne vores lejlighed og generelt have styr på vores liv. Sputnikkollegiet har gjort alt, hvad man kunne forlange af dem for at gøre os klar til at blive selvstændige individer.

– citat fra beboer på Sputnikkollegiet Frederiksberg

Det siger Socialtilsynet om Sputnikkollegiet

Uddrag fra seneste tilsynsrapport for Sputnikkollegiet Virum:

Det er socialtilsynets samlede konklusion, at tilbuddet fortsat i høj grad skaber kvalitet jf. Kvalitetsmodellens syv temaer og har den fornødne kvalitet til at varetage borgernes individuelle behov.

Socialtilsynet vurderer, at ledelse og medarbejdere har fokus på borgernes trivsel og rettigheder under de vilkår, som bliver meldt ud fra myndigheder i henhold til Covid-19. 

Socialtilsynet vurderer, at borgerne samlet set trives og udvikles i tilbuddet, hvilket de selv udtrykker, og det vurderes, at ledelsen arbejder med udviklingspunkter opstillet ved tilsynet i 2019 og at tilbuddet skaber positive resultater.

Tilbuddet har fortsat relevant fokus på, at opholdet for borgerne er midlertidigt, og at borgerne derfor i videst muligt omfang skal støttes i at blive selvstændige og selvhjulpne under opholdet på Kollegiet og have et aktivt ungdomsliv.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har arbejdet målrettet med at aktivere borgerne til beskæftigelse og uddannelse og med at implementere team organisering for at øge kvaliteten i tilbuddet, og er i fortsat proces hermed.

Se den samlede tilsynsrapport for Sputnikkollegiet Virum (sept. 2020) >>>

Uddrag fra seneste tilsynsrapport for Sputnikhyblerne Østerbro:

Socialtilsynet vurderer, at borgerne mødes af kompetente medarbejdere med indgående kendskab til målgruppen, herunder de unges ressourcer og udfordringer.

Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder der er relevante for målgruppen og som understøtter borgernes trivsel og udvikling. Tilbuddet har fokus på borgernes beskæftigelse og uddannelse, samt på at styrke borgernes personlige og sociale kompetencer.

Medarbejderne arbejder struktureret med at understøtte borgerne individuelt, så hver ung har mulighed for udvikling af personlige kompetencer, der på sigt fører til større selvstændighed.

De unge giver samstemmende udtryk for at de profitere af indsatsen og fremkommer med flere konkrete eksempler på positiv udvikling.

Se den samlede tilsynsrapport for Sputnikhyblerne Østerbro (nov. 2020) >>>

Uddrag fra seneste tilsynsrapport for Sputnikkollegiet Frederiksberg:

Tilbuddet arbejder med faglige tilgange og metoder der er relevant for målgruppen og som understøtter borgernes trivsel, fortsatte udvikling og selvstændiggørelse.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder systematisk med den pædagogiske indsats, sikrer udvikling hos den enkelte borger, og lykkedes med indsatsen.

Såvel ledelse som medarbejdere fremstår kompetente og refleksive, og arbejder med fokus på borgernes trivsel og udvikling.

Tilbuddet har stort fokus på at understøtte borgernes selvstændighed og sociale kompetencer, herunder understøtte et aktivt ungeliv samt en meningsfuld hverdag med uddannelse eller beskæftigelse. Det er socialtilsynet vurdering at tilbuddets fysiske rammer understøtter tilbudets pædagogiske indsats og at borgerne trives på tilbuddet.

Se den samlede tilsynsrapport for Sputnikkollegiet Frederiksberg (sept. 2020) >>>

Kontakt os

Sputnikkollegiet Frederiksberg

Leder Louise Gjelfort

T: 40 59 46 62 / E: LGJ@skolensputnik.dk

Sputnikkollegiet Virum

Leder Thomas Munk

T: 61 27 61 11​/ E: TMU@skolensputnik.dk

Sputnikhyblerne Østerbro

Leder Karen Nilsson Hasle

T: 20 66 79 80 / E: kha@skolensputnik.dk

Nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke.

Ved tilmelding får du 25 % på
Sputniks Redskabskatalog.

Tilmeld nyhedsbrev