Tilsyn for hyblerne

Her kan du læse konklusionen fra Socialtilsynets seneste tilsyn på Sputnikhyblerne

Konklusion på tilsyn

Sputnikhyblerne er et botilbud efter serviceloven § 107 for borgere i alderen 18 til 30 år, med autismespektrumforstyrrelser.

Det er socialtilsynets konklusion, at tilbuddet arbejder ud fra en klar målgruppebeskrivelse, og har relevante faglige tilgange og metoder der understøtter de unges udvikling og trivsel.

Der har samlet set været arbejdet med hovedparten af udviklingspunkterne fra tilsynet i 2015. Socialtilsynet støtter ledelsen i sin prioritering i et fortsat arbejde med dokumentation i den pædagogiske plan og omfanget af denne samt arbejdet med effektmåling af metoder og tilgange.

Socialtilsynet konkluderer, at de unge får god støtte til at kunne være i uddannelse og beskæftigelse, og de valgte metoder hertil er relevante. Endvidere konkluderes det, at der arbejdes målrettet i relation til de unges selvstændighed og udvikling af sociale kompetencer, og der i det fremviste materiale ses dokumenteret progression for de unge.

Endvidere konkluderer socialtilsynet, at ledelse og medarbejdere på relevant vis redegør for, hvordan de valgte faglige tilgange ses afspejlet i praksis. Der er fokus på borgernes mentale og fysiske sundhed, og der samarbejdes med relevante samarbejdspartnere. Socialtilsynet kan konstaterer, at der ikke foregår magtanvendelse og overgreb på tilbuddet, men bemærker dog, at medarbejderne ikke er opdateret i forhold til retningslinjer og lovgivning ved magtanvendelse.

Det konkluderes, at tilbuddet har en kompetent ledelse der varetager tilbuddets daglige drift relevant. Ledelse og medarbejdere modtager supervision og får kompetenceudvikling der tager afsæt i de unges behov og tilbuddets referenceramme.

Socialtilsynet konkluderer, at SputnikHyblernes økonomi er bæredygtig. Tilbuddets økonomi giver mulighed for at skabe kvalitet i tilbuddet i forhold til målgruppens behov med såvel individuel støtte, som støtte til fællesaktiviteter samt mulighed for kompetenceudvikling af medarbejderne.

Endelig er er det socialtilsynets konklusion, at de fysiske rammer er med til at understøtter borgernes udvikling og trivsel, både i hyblerne og udslusningsboligerne.​

Gå til tilsynsrapporten på Tilbudsportalen