Tilsyn Sputnikkollegiet i Virum

Herunder kan du læse konklusionen fra Socialtilsynets seneste tilsyn:

Konklusion på tilsyn

Socialtilsynet har udført et administrativt tilsyn vedrørende temaet økonomi den 21. september 2016. Socialtilsynet konkluderer, at SputnikKollegiet Virums økonomi er gennemskuelig og giver mulighed for at skabe kvalitet i tilbuddet i forhold til målgruppens behov.

Den øvrige konklusion vedrørende tilbuddet er på baggrund af uanmeldt tilsyn den 27. januar 2016. Sputnikkollegiet er et tilbud oprettet efter Servicelovens § 107 tilbud med plads til 22 borgere. Målgruppen er uddannelsessøgende unge med autismespektrumforstyrrelse. Hovedparten af de 22 borgere der i pt. bor på tilbuddet har autismespektrumforstyrrelse, hvoraf enkelte borgere kan have yderlige udfordringer i form af psykiatriske diagnoser.

Det er Socialtilsynets samlede vurdering, at der har været arbejdet relevant med sidste tilsyns udviklingspunkter. Tilbuddet arbejder med fagligt relevante metoder og tilgange, der fører til positive resultater for borgerne. De pædagogiske tilgange er udviklet med det formål at støtte de unge med autismespektrumforstyrrelse (ASF) selvstændighed og sociale kompetencer, samt fastholde de unge i et uddannelsesforløb.

Tilbuddet har fokus på, at borgerne udnytter deres potentiale, både hvad angår uddannelse/ beskæftigelse, og hvad angår botræningsdelen. Der opsættes konkrete målbare mål, i samarbejde med borgerne og med udgangspunkt i de bestillinger, som tilbuddet har modtaget fra de visiterende kommuner.

Det er Socialtilsynets vurdering, at der foregår systematisk dokumentation gennem statusrapporter, pædagogiske planer og Dan-journal, men at en konkret dokumentation af metoder ikke forefindes. Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet er i gang med at udarbejde metoder til dokumentation og erfaringsopsamling.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets pædagogiske tilgange forebygger magtanvendelser. Der er procedurer for håndteringen af eventuelle magtanvendelser, og disse er bekendt af ledelse og medarbejdere. Tilbuddet har ikke retningslinjer for håndtering af eventulle overgreb borgerne imellem, men medarbejderne kan redegøre for håndteringen af sådanne situationer. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kunne have sådanne retningslinjer og arbejde dynamisk med dem i forhold til enkelte borgere og borgerne generelt.

Tilbuddet har fokus på borgernes fysiske og mentale sundhed og støtter borgerne med udgangspunkt i den enkelte borgers behov for støtte. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har relevante kompetencer og tilbuddet ledes professionelt og kompetent. Personalegennemstrømning og sygefravær er ikke højere end på sammenlignelige tilbud.

Tilbuddets medarbejdere har relevante og opdaterede kompetencer og har gode muligheder for uddannelse og kurser. Socialtilsynets vurderer, at tilbuddet har gode fysiske rammer, hvor borgerne har mulighed for privatliv og for fællesskab i det omfang borgerne ønsker det.​

Gå til tilsynsrapporten på Tilbudsportalen