Hvad er §107?

Midlertidigt botilbud

§ 107 er en paragraf i Serviceloven, der definerer, at det er et midlertidigt botilbud, som f.eks. kan tilbydes til personer med nedsat funktionsevne. Sputniks kollegier og hybler i København, på Frederiksberg og i Nordsjælland er alle § 107-tilbud. Hos os er målgruppen unge mellem 18 og 30 år med autismespektrumforstyrrelser.

For at kunne bo på Sputnikkollegiet skal du derfor være visiteret til et § 107-tilbud af den kommune, du bor i.

Læs mere i Serviceloven paragraf 107 ​

§107-botilbud i Sputnik

Vil du vide mere om Sputnik som paragraf 107 botilbud​, kan du læse videre om de enkelte kollegier

Hvem kan få et botilbud efter §107?

  1. Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og
  2. Personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Kilde: Serviceloven

§107 botilbud

Hvem visiterer til §107 botilbud?

Borgerens hjemkommune visiterer til §107 botilbud. Det er både muligt at visitere til et botilbud i hjemkommunen og i en anden kommune.

Socialtilsynet under Socialstyrelsen fører tilsyn med alle §107-botilbud.

Tal fra LOS – Brancheforening for private sociale tilbud – viser, at kommunernes udgifter til borgere i §107-tilbud er steget med mere end 500 mio. fra 2015-2019.